Krikščioniški šilti Kalėdiniai sveikinimai ir palinkėjimai

Svajonių naktis
Naktis svajonėm žaidžia
prie Kristaus prakartėlės,
o akys gano žvaigždę
Kalėdų naktį vėlią.

Žvaigždė sušildo širdį
į sielą prasiskverbus.
Tada kelionės žemės
nesunkios ir nežvarbios.

Kalėdų naktį svajos
krūtinę apkabina,
kada Jėzulis mažas
žvaigždes širdims dalina.

Žvaigždė parodo kelią
paklydusiems pusnynuos,-
prie Kūdikio
savam take nurimus.

Pasakyk, mažasis Dievo Kūdikėli

Pasakyk, mažasis Dievo Kūdikėli,
kodėl apsireiškei mums šią naktį žvarbią?..
Kietos žmonių širdys šalnomis užgėle,
o ši mūsų žemė – ašarų pakalnė.

Juk tikrai žinojai, kad ateisi kančiai,
kad tvartely gimsi, o mirsi ant kryžiaus.
Iš Dangaus regėjai: kartais net ir teisų
nekaltai užpuola, suriša grandinėm…

Tik Didžioji Meilė pašaukė užgimti,
kad nušvistų Žemės nuodėmingas veidas…
Šventas Kūdikėlis dovanojo viltį,
į kiekvieno širdį žvaigžde nusileidęs.

Jėzus gimė!

Gaubia žemę snaigių šilkas,
ligi skausmo šaltis gelia,
bet visi pasveikint skuba
prakartėlėje Vaikelį.
Nebaisus šiaurinis vėjas
ir nakties tamsa beakė –
angelai linksmą naujieną
šiandien kiekvienam pasakė.
Jie kuždėjo: – Jėzus gimė!
Bėkit sveikinti Karalių!..
Suskamba visa gimtinė
šlovės himnais Visagaliui.
Kūdikėlio rankos tiesias
meilės dovanas dalinti…
Prie Betliejaus – mintys šviesios,
širdys – Dievo nuramintos…

Žodis, kurį turime priimti
Dangaus muzika dvasioje skamba
vis naujai ir naujai apie Žodį,
kurs pasaulį paėmęs ant rankų
Dangaus Tėvui Šventam paaukojo.

Vaikeliu Jis atėjo pasaulin,
bet pasaulis pažint nepanoro
visų amžių išganymo Saulės,
tarp valdovų – Aukščiausio Valdovo.

Dar šiandien nevėlu Jį priimti –
tik drąsiau savo širdis atverkim…
Vis garsiau ir garsiau aidi žingsniai.
Jis artėja. Pasmerks ar išteisins?..

Vaikučių maldelė

Šventasis Kūdikėli,
priimki mūsų meilę!
Kartu su angelėliais
Norim Tave pasveikint!

Nors mes – maži vaikeliai,
ne daug dar paūgėjom,
tačiau suradom kelią
prie Tavo prakartėlės.

Padėk, brangus Jėzuli,
kad būtume laimingi.
Ir per ilgiausius amžius
Tavęs vien pasiilgę.

Vien tik Jis
Ši naktis – ne miražas.
Ši naktis – tai didžiausias stebuklas!
Patikėt net sunku: Dievas mažas
vystykluos įsisupęs.

Ar pajėgsim šią Meilę suprasti?
Ar atspėsim Gimimo šio prasmę?
Kas padės širdyse susirasti
Dangų bekraštį?

Vien tik Jis! Naktyje suspindėjęs
siunčia žiburį dvasios akims.
Nesvarbu, kad esi nusidėjęs:
jei ateisi pas Jį. Jis priims.

Jis pavers tavo naktį į dieną.
Tavo širdgėlą amžiams ištirpdys.
Kūdikėlio ranka lies blakstienas –
ašarėlių ražienas…

Ši naktis skelbia Aušrą.
Naują pergalę neša pasauliui…
Pamažu dvasioj aušta.
Ir gyvent visi norim iš naujo…

Berniuko malda prie prakartėlės
Sveikas, Kūdikėli!
Aš – berniukas mažas,
bet širdis manoji –
Tavo Meilės lašas!

Kai užaugsiu tvirtas –
vien Tave mylėsiu
ir statysiu tiltus
tik į Dangų šviesų.

Pas Tave atvesiu
daug įmonių bedalių,
kolei atkeliausiu
pats į Laimės Šalį.

Skubam sveikinti Vaikelį

Šoka snaigės baltą šokį.
Medžių šerkšnas byru saujon.
Į pusnyną vėjas smogia.
Šaltis per laukus keliauja.

Šį Kalėdų šventų rytų
skubam vieškeliais takeliais
išsipuošusion bažnyčion
sveikint gimusį Vaikelį.

Nesibijotu šalto vėjo.
Pasitinkam pūgų drąsiai.
Sunkų kelių nugalėję
šventą Kūdikį atrasim.

Jis sušildys ir palaimins.
Jis paguos mus ir padrąsins.
Tad gyvenkime be baimės –
Dievo pergalę surusim!

Mažasis Kūdikėli!
Mažasis Kūdikėli, ar Tau širdies neskauda?
Ar šaltis Tau rankelių per naktį neužgėlė?
Ar dieviška tvirtybė užslėpt pajėgia raudą ?
Ar Tavo Karalystė – medinė prakartėlė?

Pasirinkai Šią žemę iš meilės begalinės,
Atvėrei mūsų širdis versmėms gausių malonių
Betliejuje ištryško nedžiūstantis šaltinis,
kad atsigert galėtų gyvybės trokštą žmonės.

Atsiverki Dangau!
Atsiverki, Dangau!
Siųsk ramybę į varganas širdis!
Laimink kelią žmogaus!
Karštą raudą vienatvės nutildyk!

Į stebuklų namus
su Kalėdų žvaigžde mus atveski!
Ir žmogus bus ramus,
nes supras, kad giesmė meilės tęsias.

Kalėdų šviesa
Ta Kalėdų šviesa –
ne languos, o širdy –
atsiskleidžia visa
mūs minčių šnaresy.

Slapto noro akis
baukščiai žvelgia tolyn –
atplasnoja naktis
debesų žibury.

Ves takeliais, skubės
pažadų ištesėt,
kolei žvaigždės žadės
savo spindesį liet…

Kalėdiniai linkėjimai

1.
Tegul kelias pas Kristų bus lengvas!
Tegul vėjai neužpučia meilės!
Tegul Dievas į Žemę nužengęs
amžių amžiais tavęs neapleidžia!

2.
Teįaudžia tau į širdį
angelai šventieji giesmę
apie Jėzaus žvaigždę šviesią!

Tegul tavo ausys girdi
gyvulių nuostabią šneką.
kaip jie kalbasi nustebę
prakartėlėse sustingę!

3.
Tegul Kalėdų džiaugsmo jūra
pripildo tavo dvasią!
Tegul maldos balčiausia burė
Jėzų padės atrasti!

4.
Varpų aidas jau paskelbė:
Gimė Jėzus Atpirkėjas!
Angelai pragydo švelniai.
Trys Karaliai atskubėjo.

Tad ir tau tebus ši šventė
Dangaus dovana brangiausia!
Lai darbuotis ir gyventi
būna gera Dievo klausant.

5.
Išsipildo troškimai šią naktį.
Daug stebuklų įvyksta šioj žemėj.
Prakartėlėj linkiu laimę rasti
ir paskęst Dievo meilės verdenėj!

6.
Tik širdis bandys Įminti
Dievo Meilę begalinę…
Džiaugsmas veržias iš krūtinės –
Jėzų skubame priimti!

Tegul taps Kalėdos šventos
išsipildžiusiom svajonėm
Ši naktis šviesi marškonė
žvaigždėmis širdin lai krenta…

7.
Angelai padangę sagsto
spindinčiom girliandom.
Lig toliausio žemės krašto
gieda, skamba, gaudžia.

Tepasieks giesmės šios aidas
ir namus tavuosius!
Šventas Kūdikis ateina
mus visus paguosti.

8.
Mėnulio noragėlis
Betliejaus žvaigždę supa.
Ateik prie prakartėlės
ir maldoje suklupki.

Tegul saldi ramybė
į širdis nusileidžia…
Dangus toksai beribis
visiems palaimą skleidžia.

9.
Minių minios plaukia
sveikinti Karalių.
Džiaugiasi sulaukę
Svečio iš Dangaus.

Nieko tad nelauki,
bėk pas Visagalį,
į Kalėdų šventę
kur tave priglaus

rankos Kūdikėlio,
Viešpaties Vaikelio…
Jis atėjo Žemėn
išvaduot žmogaus!

10.
Tegul tau niekas
ne pastos takelio
ateit
pas gimusį Vaikelį!

11.
Tegul nebus
Kalėdų snaigės šaltos.
Tegul nerūstaus vėjai
ir kelio prakartėlėn neužklos!

O visos širdys,
lyg pusnynai baltos,
vien meile
Kūdikėliui plakt
tenesustos!


Sukurta autoriaus Valerijaus Rudzinsko